Działalność

Inte­gra­ting ICT and new tech­no­lo­gies into teaching and edu­ca­tion 2–8 lipca 2017

W dniach od 2 do 8 lipca 2017 roku w Bolo­nii we Wło­szech odbył się kurs dosko­na­lący dla nauczy­cieli pt. Inte­gra­ting ICT and new tech­no­lo­gies into teaching and edu­ca­tion. Kurs został zor­ga­ni­zo­wany przez mię­dzy­na­ro­dową orga­ni­za­cję IFOM z sie­dzibą w Bolo­nii. Insty­tu­cja ta zaj­muje się orga­ni­za­cją kur­sów języ­ko­wych oraz kur­sów dosko­na­lących dla nauczy­cieli, tre­ne­rów, uczniów i stu­den­tów we współ­pracy z tam­tej­szymi ośrod­kami edu­ka­cyj­nymi przy wspar­ciu pro­gramu Era­smus+. W szko­le­niu wzięli udział trzej nauczy­ciele Gim­na­zjum nr 17 w Kra­ko­wie: pani Lucyna Chmiest – nauczy­ciel geo­gra­fii, pani Jolanta Pitala – nauczy­ciel mate­ma­tyki i fizyki oraz pan Woj­ciech Wątor – nauczy­ciel mate­ma­tyki.

Nadrzęd­nym celem kursu było prze­ka­za­nie nauczy­cielom wie­dzy i zaopa­trze­nie ich w narzę­dzia do prak­tycz­nego wyko­rzy­sta­nia tech­no­lo­gii ICT w naucza­niu i edu­ka­cji. Kurs pozwo­lił uczest­ni­kom udo­sko­na­lić umie­jęt­no­ści w zakre­sie sto­so­wa­nia tech­no­lo­gii infor­ma­cyj­nych i komu­ni­ka­cyj­nych (ICT). Dzięki wymia­nie doświad­czeń i dobrych prak­tyk z pozo­sta­łymi uczest­ni­kami pocho­dzą­cymi z Hisz­pa­nii, Gre­cji, Rumu­nii oraz Chor­wa­cji nauczy­ciele kra­kow­skiego gim­na­zjum mieli oka­zję lepiej poznać i zro­zu­mieć cele edu­ka­cji w Euro­pie.

Spo­sób pro­wa­dze­nia szko­le­nia uwzględ­niał różne potrzeby uczest­ni­ków oraz ich sto­pień zaawan­so­wa­nia języ­ko­wego i tele­in­for­ma­tycz­nego, co prze­ło­żyło się bez­po­śred­nio na jakość prze­ka­za­nej wie­dzy i wysoki sto­pień jej absorp­cji. Uczest­nicy kursu zdo­byli ogólny pogląd na temat naj­now­szych tech­no­lo­gii i rosną­cego trendu inte­gro­wa­nia tech­no­lo­gii infor­ma­cyj­nych i komu­ni­ka­cyj­nych (ICT) w edu­ka­cji, nauczyli się pro­jek­to­wa­nia stron inter­ne­to­wych i blo­gów, spo­sobu korzy­sta­nia z social media do celów edu­ka­cyj­nych oraz z apli­ka­cji umoż­li­wia­ją­cych współ­pracę w chmu­rze. Ponadto uzy­skali wie­dzę w zakre­sie two­rze­nia pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­nych, pod­staw two­rze­nia plat­form e-lear­nin­go­wych oraz spo­so­bów wdra­ża­nia w pracę z uczniami anga­żu­ją­cej, moty­wu­ją­cej i inno­wa­cyj­nej edu­ka­cji. Pozwo­liło to na spoj­rze­nie z nowej per­spek­tywy na kwe­stie inte­gro­wa­nia tech­nik ICT w naucza­niu.

Szko­le­nie zostało rów­nież wzbo­ga­cone pro­gra­mem kul­tu­ral­nym, który prze­wi­dy­wał zwie­dza­nie Bolo­nii i Flo­ren­cji z prze­wod­ni­kiem, wspólne lun­che, wie­czorne wyj­ścia, aby w mniej ofi­cjal­nych warun­kach sprzy­jać wymia­nie doświad­czeń.


„CLIL in Dublin” 24 lipca-4 sierp­nia 2017

’CLIL in Dublin’ to tytuł meto­dycz­nego kursu, który w dniach od 24 lipca do 4 sierp­nia 2017 odbył się w Dubli­nie w Irlan­dii. Uczest­ni­czyły w nim dwie nauczy­cielki z Gim­na­zjum nr 17 w Kra­ko­wie: pani Beata Gor­czow­ska – nauczy­cielka języka angiel­skiego i pani Dorota Szcze­pań­ska – nauczy­cielka mate­ma­tyki. Kurs został zor­ga­ni­zo­wany przez mię­dzy­na­ro­dową insty­tu­cję English Mat­ters, która zaj­muje się orga­ni­za­cją róż­nego rodzaju szko­leń dosko­na­lą­cych dla dyrek­to­rów, nauczy­cieli, stu­den­tów i uczniów we współ­pracy mię­dzy innymi z Tri­nity Col­lege w Dubli­nie. Udział w szko­le­niu był moż­liwy dzięki dofi­nan­so­wa­niu uzy­ska­nemu w ramach Pro­gramu Era­smus Plus.

Głów­nym celem kursu było prze­ka­za­nie uczest­ni­kom wie­dzy i prak­tycz­nych wska­zó­wek doty­czą­cych pracy metodą CLIL.

CLIL (Con­tent Lan­gu­age Inte­gra­ted Lear­ning) to metoda zin­te­gro­wa­nego naucza­nia przedmio­towo-języ­ko­wego pole­ga­jąca na jed­no­cze­snym prze­ka­zy­wa­niu tre­ści z dzie­dziny naucza­nego przedmiotu i ele­men­tów języka obcego. Lek­cja CLIL uwzględ­nia korzy­sta­nie z auten­tycz­nych tek­stów źró­dło­wych. Ucz­nio­wie w cza­sie lek­cji CLIL roz­wi­jają cztery spraw­no­ści: czy­ta­nie, pisa­nie, słu­cha­nie i mówie­nie. Kolej­nymi koniecz­nymi ele­men­tami lek­cji CLIL: są komu­ni­ka­cja, wymiana infor­ma­cji i dzie­le­nie się wie­dzą, co wymu­sza sto­so­wa­nie języka obcego w warun­kach zbli­żo­nych do natu­ral­nego i powo­duje, że popraw­ność języ­kowo-gra­ma­tyczna staje się mniej istotna od samej prze­ka­zy­wa­nej w pro­ce­sie komu­ni­ka­cji tre­ści. Nadrzęd­nymi celami lek­cji są cele poznaw­cze, a język obcy służy ich osią­ga­niu. Cele języ­kowe wyni­kają z tre­ści przedmio­to­wych. Nau­czy­ciele pra­cu­jący metodą CLIL są przede wszyst­kim spe­cja­li­stami w dzie­dzi­nie, z któ­rej prze­ka­zują wie­dzę, a dopiero potem nauczy­cie­lami języka.

Istotą CLIL jest zapew­nie­nie każ­demu uczniowi słab­szemu czy zdol­nemu moż­li­wo­ści samo­dziel­nego postępu w nauce na miarę jego potrzeb.

Udział w kur­sie był na nauczy­cieli szansą na pogłę­bie­nie roz­woju oso­bi­stego i zawo­do­wego, rów­nież dzięki wymia­nie doświad­czeń i dobrych prak­tyk z pozo­sta­łymi uczest­ni­kami kursu pocho­dzą­cymi z Hisz­pa­nii, Włoch, Czech, Esto­nii i 10 innych kra­jów Europy.

Pro­gram szko­le­nia został wzbo­ga­cony o tre­ści kul­tu­ralne, w tym zwie­dza­nie Dublina, Glen­da­lo­ugh i Kil­kenny, a także wie­czorne spo­tka­nia, które sprzy­jały nawią­zy­wa­niu kon­tak­tów z innymi uczest­ni­kami kursu w mniej for­mal­nej atmos­fe­rze, były oka­zją do posłu­cha­nia muzyki na żywo oraz pozna­nia pod­staw tańca irlandz­kiego.