Oferta szkoły

Zapraszamy do klasy 1-3

 • kreatywni nauczyciele
 • wydzielona przestrzeń dla najmłodszych uczniów
 • nauka na jedną zmianę
 • jeden rocznik na świetlicy
 • doskonałe zaplecze sportowe
 • bardzo dobre warunki lokalowe
 • bogata oferta zajęć dodatkowych

Dlaczego nasza szkoła?

Budujemy nową szkołę stawiającą w centrum młodszego ucznia, uczącego się relacji z innymi, sposobu uczenia się, kształtującego swój świat wartości.

Nasza szkoła stara się stworzyć mu komfortowe warunki rozwoju, dąży do indywidualizacji procesu nauczania, kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych, istotnych dla ich późniejszego funkcjonowania w świecie.

Najważniejsze w procesie nauczania, by był on efektywny, jest motywacja ucznia, pozytywne nastawienie, umiejętność uczenia się i relacja z nauczycielem, rówieśnikami. Nie tylko od ilości czasu poświęconego na naukę zależy jej wynik ale od jakości, sposobu podawania wiedzy – pracy metodami stawiającymi ucznia w sytuacji odkrywcy, badacza, rozbudzających ciekawość i zaangażowanie. Dlatego dla nas najważniejsze są: wytworzenie atmosfery sprzyjającej uczeniu się, budowanie poczucia bezpieczeństwa ucznia (niewielka ilość dzieci, kształtowanie relacji między nimi), nowoczesne technologie i metody w nauczaniu, możliwość objęcia każdego dziecka zajęciami rozwijającymi zainteresowania i modelowanie programu pracy z grupą w zależności od potrzeb.

Dużą wagę przywiązujemy do pracy zespołu uczących, który omawia mocne i słabsze strony każdego dziecka oraz przyjmuje efektywne metody pracy. Nauczycieli łączy wspólna wizja szkoły, określenie priorytetów w pracy z dziećmi, przemyślane i celowe oddziaływania wychowawcze. W centrum stoi człowiek: dziecko, którego wszechstronny rozwój – intelektualny, fizyczny, psychiczny, społeczny, moralny – jest główną troską nauczycieli.

Niewielka szkoła stwarza możliwość bardzo ścisłej współpracy z rodzicami, wpływu rodziców na szkolną rzeczywistość.

Nauczyciel ma być tym, który pokazuje uczniowi drogę do zdobywani wiedzy. Trudno dziś określić, jaki zawód w przyszłości będzie wykonywać dziecko – część zawodów zniknie, zastąpi je automatyzacja, inne zmienią swój charakter. W tej sytuacji bardzo ważna jest edukacja nakierowana na umiejętności takie jak współpraca, kreatywność, kompetencje cyfrowe – i to właśnie są najważniejsze założenia naszej pracy z dziećmi, uczniami.

To co będzie wyróżniać człowieka przyszłości to kompetencje miękkie oraz kreatywność – i na te umiejętności nakierowane są działania szkolne. Ważne będą też znajomość języków obcych oraz umiejętność uczenia się, szkolenia, stąd w szkole realizowane są zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się, dzieci mają zwiększoną liczbę godzin angielskiego.

Ocenianie ma na celu motywowanie ucznia, wskazywanie mu nad czym ma pracować – służy temu przyjęty w szkole system oceniania kształtującego.

Naszym celem jest też zaangażowanie młodych ludzi w życie społeczności lokalnej i miasta poprzez m.in. realizację programów miejskich, wycieczki po Krakowie, współpracę z muzeami oraz instytucjami kultury. W szkole prężnie działa na wolontariat, współpracujemy z seniorami, wielokrotnie realizowaliśmy projekty związane z działaniami wolontariackimi.

Dołącz do nas!


Dlaczego wszyscy chcą podejść do tablicy?

Nauczanie powinno być zabawą, inspiracją, rozbudzaniem ciekawości poznawczej. W naszej szkole proces nauczania wspierany jest przez nowoczesne technologie oraz aktywizujące metody pracy. Nauczyciele korzystają z narzędzi TIK ale i wiedzy o zdobyczach neurodydaktyki, psychologii, edukacji emocjonalnej. W klasie wykorzystujemy tablice interaktywne, na zajęciach z kodowania roboty. Pracownia językowa wyposażona jest w system słuchawek i rejestrator dźwięku, na świetlicy znajduje się bogaty wybór gier logicznych a w bibliotece – księgozbiór złożony z najnowszych pozycji wydawniczych.


Przyjazna przestrzeń

W ciągu ostatnich dwóch lat budek szkolny przeszedł szereg gruntownych remontów i modernizacji.

Sale lekcyjne przeznaczone dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej spełniają wymogi współczesnej koncepcji przestrzeni edukacyjnej. Oprócz kącików tematycznych, możliwości dowolnego układu sali w zależności od potrzeb uczniów i nauczyciela, wyposażenia w nowoczesny sprzęt posiadają tzw. ”rosnące” krzesła i ławki, które można dostosować do indywidualnego wzrostu ucznia. Bogaty zestaw pomocy dydaktycznych, wyposażenie sal w oczyszczacze powietrza oraz szafki do przechowywania książek dopełni koncepcji przyjaznej dla ucznia przestrzeni.

Szerokie korytarze w czasie przerw mogą być wykorzystane do zabaw ruchowych, są przestrzenią do ekspozycji prac plastycznych uczniów.

Zaplecze sportowe

Szkoła posiada pełnowymiarową dużą salę gimnastyczną z przylegającymi do niej szatniami i toaletami. Z drugiej strony budynku mieści się mniejsza sala gimnastyczna, remontowana w bieżącym roku. Siłownia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt sportowy i jest cennym uzupełnieniem oferty sportowej szkoły.

Boiska mieszczące się na zewnątrz budynku to wielofunkcyjne boisko oddane do użytku w 2015 roku oraz dwa boiska betonowe – jedno z nich jest równocześnie przestrzenią edukacyjną (patrz: boisko edukacyjne).


Zajęcia dodatkowe

BEZPŁATNE


 • angielski „Voice” – śpiewamy po angielsku
 • zajęcia ruchowe „aktywna godzina”
 • zajęcia plastyczno-historyczne „Spacerkiem po Krakowie” – realizowane we współpracy z Muzeum Historycznym (oddział Krzysztofory)
 • zajęcia w bibliotece szkolnej: „Baśniowa kraina”
 • kodowanie dla najmłodszych

we współpracy z C. M. im. H. Jordana:

 • Zajęcia etnograficzne „Kalejdoskop kultur”
  Zajęcia przygotowane z myślą o dzieciach szkół podstawowych (szczególnie klas I-III), obejmują różnorodne tematy poświęcone kulturze, sztuce i życiu codziennemu wybranych krajów. Służą wzbogaceniu wiedzy, rozbudzeniu ciekawości świata i dobrej zabawie. Zajęcia oparte na pokazie zdjęć, wykorzystaniu baśni, gier i zabaw, działaniach plastycznych i ruchowych.Przykładowe tematy:
  1. Morza i oceany
  2. Smaki świata
  3. Pieniądze w Europie
  4. Kto mieszka w Afryce
  5. Zwierzęta Chin
  6. Tradycje Wielkanocne, Bożonarodzeniowe w Europie i na świecie
 • zajęcia konstrukcyjne:
  Zajęcia MIASTO = Mali Inteligentni Architekci Szukają Tworzą Oglądają, łącząc zabawę i edukację, rozwijają wyobraźnię przestrzenną dzieci, uczą współpracy w grupie, planowania i konsekwencji w pracy, uwrażliwiają dzieci na przestrzeń miejską, zabytki oraz nowoczesne rozwiązania budowlane.Przykładowe tematy:
  1. Zakamarki miasta – detale architektoniczne
  2. Kraków się broni – baszty, mury, fortyfikacje
  3. Miasto przyszłości – drapacze chmur
  4. Najciekawsze wieże świata
  5. Budujemy miasto
 • zajęcia taneczne
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia z edukacji emocjonalnej prowadzone przez Instytut Emocji

DODATKOWO PŁATNE (grupa powstaje od 8 osób)


 • zajęcia szachów (www.szkolaszachowa.eu) 1 raz w tygodniu koszt 175 zł za semestr
 • zajęcia z programowania z firmą happy robot (www.happyrobot.pl) 1 raz w tygodniu koszt 19 zł za zajęcia w przypadku odpłatności miesięcznej, 17 zł za zajęcia w przypadku odpłatności semestralnej
 • zajęcia we współpracy z klubami sportowymi – w zależności od oferty oraz potrzeb