Rekrutacja do innych klas

Zgodnie z art.205 Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z dnia 11 stycznia 2017 r. Poz. 60) na wniosek rodziców w Szkole Podstawowej nr 106 mogą zostać utworzone oddziały klas 4 oraz 7, co nie wpłynie na fakt, iż będzie to SZKOŁA NA JEDNĄ ZMIANĘ.

W związku z dużą ilością zapytań dotyczących możliwości utworzenia klasy trzeciej udostępniamy wniosek rekrutacyjny. W przypadku zebrania odpowiedniej ilości chętnych dyrektor szkoły wystąpi do wydziału edukacji o zgodę na utworzenie klasy trzeciej.


INSTRUKCJA:

  1. Pobierz odpowiedni wniosek:
  2. Wypełnij go.
  3. Wypełnij informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych
  4. Złóż w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 106 przy ul. Litewskiej 34.

Za główny cel naszej pracy uważamy stworzenie uczniom przyjaznej atmosfery, możliwości spokojnej, efektywnej nauki i wszechstronnego rozwoju oraz zapewnienie opieki i poczucia bezpieczeństwa.

Szkoła oferuje zajęcia dodatkowe prowadzone we współpracy z domami kultury, uczelniami (projekty realizowane we współpracy z Uniwersytetem Rolniczym oraz Politechniką Krakowską) , zajęcia z obszaru pomocy psychologiczno-pedagogicznej np. rozwijające umiejętność uczenia się , rozwijające uzdolnienia, wyrównawcze. Uczniowie realizują projekt z zakresu języków obcych, historii i matematyki, korzystają z nowoczesnej bazy szkoły.

Rozwój społeczny naszych uczniów wspomaga udział w realizowanych w zakresie wolontariatu programach (m.in. Działajmy Razem, Poznaj, decyduj działaj) , działania samorządowe i akcje społeczne. Oferta szkolnego teatru, koła plastycznego i szkolnych konkursów służy rozwojowi artystycznemu, wycieczki naukowe krajowe, realizowane we współpracy z PTSM rozwijają zainteresowania podróżnicze. Kształtowaniu kompetencji w zakresie języków obcych służy realizacja programu Erasmus+, poszerzenie zajęć z j.angielskiego o dodatkowe godziny w ramach innowacji oraz redagowanie gazetki anglojęzycznej. Szkoła posiada certyfikat Lidera Bezpieczeństwa co odzwierciedla wielość działań związanych z kształtowaniem bezpiecznej przestrzeni szkolnej, również w obszarze bezpieczeństwa w sieci.

.


Zainteresowanych zapraszamy do działu OFERTA.

Zapraszamy również na DNI OTWARTE szkoły 4 lutego (17.00 – 19.00) i 23 lutego (10:00 – 13:00).